List sách

10 sách hay về sở hữu trí tuệ nên đọc

10 sách hay về sở hữu trí tuệ. Khuyên đọc quyển Các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ và Quyền tác giả đường hội nhập không trải hoa hồng.

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức tái bản có bổ sung Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ.

Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: Dẫn nhập về quyền sờ hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng..

Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)

Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) sửa đổi các luật: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. Luật này bổ sung mục 32a vào sau mục 32 Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14 và Luật số 28/2018/QH14.

Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ

Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ

Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ đưa ra những kiến thức cơ bản nhất về sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhằm khắc phục những điểm yếu và thách thức như ở Việt Nam, nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ là gì, ngay cả ở các cán bộ thực thi quyền; hệ thống pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ còn tản mạn, chồng chéo nhiều văn bản, thiếu sự thống nhất đồng bộ, cho nên khó áp dụng; v.v..

Các Yếu Tố Của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Các Yếu Tố Của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội, là yếu tố vật chất thúc đẩy xã hội phát triển. Việc tạo khuôn khổ pháp lý chặt chẽ và năng động để khuyến khích sáng tạo ngày càng nhiều tri thức mới cho con người, phục vụ lợi ích của con người và sự phát triển chung của xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của pháp luật quốc gia và quốc tế.

Ở nước ta, nhận thức sâu sắc vai trò của sở hữu trí tuệ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng việc xây dựng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả.

Ở góc độ chung nhất, có thể khẳng định pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam là một trong những lĩnh vực pháp luật được hoàn thiện nhanh chóng, bám sát thực tiễn và hội nhập được với hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của nhiều nước có nền kinh tế phát triển.

Cuốn sách Các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ tập trung phân tích quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật một số nước trên thế giới, có sự dẫn chiếu để so sánh với các công ước quốc tế, đặc biệt lưu ý những vấn đề mới của sở hữu trí tuệ trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp những tri thức pháp luật cần thiết để cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sinh viên các trường luật, kinh tế tham khảo phục vụ công tác và học tập.

Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cuốn sách này là tài liệu học tập nhằm cung cấp cho người đọc một cách nhìn tổng quan về thực tiễn xét xử của tòa án đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bổ sung cho các vấn đề lý luận đã được trình bày trong Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Cuốn sách này gồm 4 chương:

 • Chương 1: đối tượng quyền sở hữu trí tuệ
 • Chương 2: quyền tác giả
 • Chương 3: quyền sở hữu công nghiệp
 • Chương 4: mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và các đối tượng khác

Sự Xung Đột Giữa Quyền Con Người Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ – Tiếp Cận Từ Triết Lý Pháp Luật Và Thực Tiễn Pháp Lý (Sách chuyên khảo)

Sự Xung Đột Giữa Quyền Con Người Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ – Tiếp Cận Từ Triết Lý Pháp Luật Và Thực Tiễn Pháp Lý (Sách chuyên khảo)

Nội dung bao gồm:

 • Khái quát chung về sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ;
 • Xung đột giữa quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh với nhãn hiệu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh;
 • Xung đột giữa nhãn hiệu với quyền tự do biểu đạt;
 • Xung đột giữa quyền tác giả và quyền tự do ngôn luận;
 • Sự xung đột giữa quyền sở hữu trí tuệ và quyền bảo vệ văn hóa phi vật thể, văn hóa dân gian.

Quyền Tác Giả – Đường Hội Nhập Không Trải Hoa Hồng

Quyền Tác Giả – Đường Hội Nhập Không Trải Hoa Hồng

Sách bình luận khoa học luật và nghiên cứu trường hợp điển hình về vấn đề về quyền tác giả. Sách bình luận các vấn đề lý luận và liên hệ thực tiễn, có so sánh giữa luật Việt Nam, luật Đức và công ước Berne.

Sách cũng đưa ra nhiều trường hợp và vụ án điểm để minh họa về việc áp dụng luật quyền tác giả. Đây là quyển sách đầu tiên trên thị trường được viết theo đúng lối bình luận luật học của thế giới, với cách trình bày khoa học, logic, lối viết đơn giản nhưng hiệu quả, dễ hiểu, dễ áp dụng vào giải quyết tranh chấp.

Sách không chỉ phù hợp cho các thẩm phán, luật sư, sinh viên luật mà còn rất hấp dẫn và hữu ích đối với các tác giả, các doanh nghiệp. Sách của Tiến sĩ luật Nguyễn Vân Nam, tốt nghiệp và hành nghề luật ở CHLB Đức.

Giáo Trình Quyền Tác Giả, Quyền Liên Quan Trong Hoạt Động Xuất Bản

Giáo Trình Quyền Tác Giả, Quyền Liên Quan Trong Hoạt Động Xuất Bản

Giáo trình “Quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản” doTS. Vũ Mạnh Chu và TS. Vũ Thùy Dương đồng chủ biên là hệ thống kiến thức sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả và Quyền liên quan, được vận dụng trong lĩnh vực xuất bản. Giáo trình đã chuyển tải có hệ thống, từ các nội dung đại cương về quyền tác giả, quyền liên quan và những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của tác giả, của các tổ chức, cá nhân đến các nội dung xác định tài sản trí tuệ của nhà xuất bản, sự cần thiết phải bảo vệ, cũng như việc áp dụng các biện pháp để bảo vệ quyền.

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

 • Chương 1: Nhận thức chung về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Chương 2: Nội dung quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Chương 3: Sở hữu, đăng ký, khai thác quyền và tổ chức quản lý tập thể, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Chương 4: Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Chương 5: Quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

Giáo trình có nguồn tài liệu tin cậy là các quy định của pháp luật Việt Nam, được ghi tại Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, các luật và văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam về quyền tác giả và quyền liên quan, có đối chiếu với các điều ước quốc tế. Đồng thời với việc truyền đạt có lý giải pháp luật, là các dẫn chứng thực tế đa dạng, phong phú đối với nhiều chế định pháp luật quan trọng, làm cho các quy định khô cứng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ. Các phụ lục của sách bổ sung những kiến thức bổ ích từ các điều ước quốc tế, hoạt động thực thi cùng với các tài liệu liên quan khác.

Giáo trình “Quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản”, được biên soạn phục vụ cho việc đào tạo sinh viên ngành Xuất bản, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; bên cạnh đó là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường đại học và cao đẳng khác cũng như bạn đọc quan tâm đến pháp luật về Quyền sở hữu trí tuệ nói chung, Quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng.

Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)

Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)

Cuốn sách phân tích, làm rõ các thách thức về mặt lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số, nội dung quy định của các điều ước quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số, đưa ra một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam.

Bản Quyền Hàng Phòng Thủ Để Canon Cất Cánh

Bản Quyền Hàng Phòng Thủ Để Canon Cất Cánh

Năm 1960, Canon đứng trước một sự thay đổi mang tính cách mạng. Từ một công ty chỉ sản xuất máy ảnh cao cấp, họ phải tiến hành đại chúng hóa và đa dạng hóa sản phẩm để vươn lên tầm cao mới. Một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Canon tiến hành cách mạng thành công là sở hữu trí tuệ, và người tiên phong trong lĩnh vực này chính là Giichi Marushima – Giám đốc sáng chế của Canon. Vậy việc vận dụng bằng sáng chế như một chiến lược của công ty cụ thể là gì? Những người Nhật được sinh ra vào năm thứ 9 thời Chiêu Hòa (tức năm 1934) đã nghênh chiến với những doanh nhân người Mỹ như thế nào? Và doanh nhân Nhật cần phải suy nghĩ và vận dụng quyền sở hữu trí tuệ hoặc bằng sáng chế vào công việc ra sao?

Trong Bản quyền – Hàng phòng thủ để Canon cất cánh, Giichi Marushima sẽ kể lại những kinh nghiệm của bản thân trong suốt 40 năm hoạt động trong lĩnh vực bằng sáng chế, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ và ý kiến cá nhân về chiến lược sở hữu trí tuệ – chiến lược sẽ thu hút được các doanh nghiệp Nhật Bản. Từ đó chúng ta sẽ hiểu được sở hữu trí tuệ đã giúp Canon trở thành một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh như thế nào? Và chúng ta có thể học được gì từ đó.

Cùng danh mục

Leave a Reply / Feedback

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button